Algemene Voorwaarden Joanna Bos

Voor je liggen de Algemene Voorwaarden (hierna: ‘’voorwaarden’’) van Joanna Bos. Voor de leesbaarheid van deze voorwaarden hebben wij gekozen voor de ‘’wij’’ vorm. Waar ‘’wij’’, ‘’we’’, ‘’ons’’ of ‘’onze’’ staat wordt Joanna Bos bedoeld.

 

Artikel 1- Identiteit

Joanna Bos
Huylckensteinstrjitte 49, 8835 XL Easterlittens
+31 (0)6 54 66 19 34

KvK-nummer: 91707242
Btw-nummer: NL004910506B77

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op elke tot stand gekomen overeenkomst met ons.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig, mits wij dit gezamenlijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Jouw inkoop- of andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij wij deze uitdrukkelijk schriftelijk hebben aanvaard.

 

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Elk aanbod in welke vorm dan ook is vrijblijvend, tenzij een aanbod een termijn van aanvaarding bevat.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten en producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door jou mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor jou duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst

 1. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat jij het aanbod aanvaardt en hebt voldaan aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Eventueel van het aanbod afwijkende afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen, na de totstandkoming van de overeenkomst binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk aan jou zijn bevestigd.

 

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Voor zover het door ons gedane aanbod mede is gebaseerd op informatie die door jou is verstrekt, sta jij ervoor in dat jij naar beste weten daarbij alle belangrijke informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden hebt verstrekt. Jij draagt er zorg voor dat jij alle gegevens waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan jij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ons verstrekt.
 2. Wij zullen ons inspannen om de door jou opgedragen werkzaamheden met de grootste zorg en naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Op ons rust een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.
 3. De overeengekomen termijnen voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn slechts indicatief en binden ons dus niet.
 4. Wij zijn gerechtigd (delen van) de overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren. Als wij voor de uitvoering van de overeenkomsten een derde inschakelen, zijn wij gehouden deze derde zodanig zorgvuldig te selecteren.

 

Artikel 6 – Wijzigingen in de overeenkomst

 1. Indien de omvang van de door jou aan ons verstrekte opdracht na het sluiten van de overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, zijn wij gerechtigd eventueel meerwerk bij jou in rekening te brengen.
 2. Van meerwerk is ook sprake bij situaties waarin de door jou aan ons verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
 3. Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen wij in onderling overleg de omschrijving van de opdracht daarop aanpassen.

 

Artikel 7 – Prijzen en betaling

 1. Prijzen zijn onverbindend tenzij deze zijn opgenomen in een schriftelijke overeenkomst. De meeste actuele prijzen kun je vinden op onze website:www.joannabos.nl.
 2. Wij brengen de door jou verschuldigde kosten in rekening door middel van een factuur. Deze dien je uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum op de door ons aangegeven wijze te voldoen. Indien de factuur korter dan 14 dagen voorafgaand aan de training/coaching/evenement door ons aan jou wordt verzonden, dien je de factuur direct te betalen, in ieder geval voorafgaand aan de (eerste) datum waarop de training/coaching/evenement plaatsvindt. Voor speciale acties zoals bijvoorbeeld lastminute aanbiedingen geldt eveneens dat het factuurbedrag voor aanvang van de training/coaching/evenement door jou moet zijn voldaan.
 3. Indien een zakelijke klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Wanneer een consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet zal hem nog een tweede termijn van 14 dagen worden gegund (ingebrekestelling) om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Blijft ook dan de betaling uit, dan is ook hij in verzuim.
 4. Vanaf het moment dat jij in verzuim verkeert, ben je over de hoofdsom de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Alle kosten, waaronder doch niet uitsluitend, de juridische- en (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten, die wij maken ter zake het incasseren van onze vordering kunnen op jou worden verhaald. De buitengerechtelijke kosten voor een zakelijke klant bedragen 15% over het openstaande bedrag, met een minimum van € 250. Voor een consument bedragen deze buitengerechtelijke incassokosten 15% over het openstaande bedrag met een minimum van € 40.
 5. Betalingen aan ons dienen te geschieden zonder enige korting en/of verrekening.
 6. Wij zijn altijd gerechtigd om van jou een voorschot te verlangen en/of zekerheidstelling voor de betaling van onze facturen te eisen.
 7. Indien de overeenkomst is aangegaan met meer dan één persoon, behorend tot dezelfde groep of onderneming, is ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
 8. Bezwaren met betrekking tot onze facturen dien je binnen 14 dagen na facturering schriftelijk en gemotiveerd aan ons kenbaar te maken. Een bezwaar tegen een factuur doet niet af aan jouw betalingsverplichting. Na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn heb jij jouw rechten ter zake het maken van bezwaar tegen de factuur verwerkt. Tenzij het door jou geleverde tegenbewijs, zijn de gegevens uit onze administratie beslissend.

 

Artikel 8 – Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht voor consumenten

 1. Indien jij een consument bent, heb jij gedurende 14 kalenderdagen vanaf de datum sluiten van de overeenkomst op afstand het recht deze zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een training/opleiding via onze website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de aanmelding.
 2. Training/opleiding: Jij hebt het recht om jouw deelname aan of de opdracht voor een training/opleiding schriftelijk te annuleren.
 3. Bij een annulering van een training/opleiding binnen 4 weken voor aanvang van de training/opleiding wordt 50% van alle kosten in rekening gebracht. Bij een annulering van een training/opleiding binnen één week voor aanvang van de training/opleiding wordt 100% van alle kosten in rekening gebracht, tenzij sprake is van overmacht. Indien wij materialen hebben aangeschaft ten behoeve van de door jou gekozen training/opleiding, dan worden deze in beide gevallen volledig aan jou doorberekend.
 4. Coaching: Jij hebt het recht om jouw deelname aan of de opdracht voor een coachingstraject schriftelijk te annuleren.
 5. Annulering van een coaching sessie door jou of een door jou aangewezen deelnemer, is tot 48 uur voorafgaand aan de start van de coaching sessie kosteloos, tenzij sprake is van overmacht. In overleg met jou wordt de door jou geannuleerde coaching sessie verplaatst naar een andere datum.
 6. Coachingsweekend: Jij hebt het recht om jouw deelname aan of de opdracht voor een coachingsweekend schriftelijk te annuleren.
 7. Bij een annulering van een coachingsweekend binnen 4 weken voor aanvang van het weekend wordt 50% van alle kosten in rekening gebracht. Bij een annulering van een coachingsweekend binnen 1 week voor aanvang van het weekend wordt 100% van alle kosten in rekening gebracht.
 8. Mocht het zo zijn dat wegens verplichte overheidsmaatregelen (of veiligheidsregio) het door jou geboekte coachingsweekend niet door kan gaan, dan bieden wij jou twee mogelijkheden: (i) Het verplaatsen van jouw boeking naar een andere datum. Indien dat weekend duurder is dan het reeds door jou geboekte weekend, brengen wij hiervoor de meerkosten in rekening. Als het voordeliger uitvalt, zullen wij geen restitutie verlenen.     (ii) Een voucher die je op een later moment kunt inwisselen voor een ander coachingsweekend. Deze voucher heeft een geldigheid van tenminste 1 jaar ter waarde van het door jou betaalde bedrag voor het coachingsweekend.              Annuleringsvoorwaarden Joanna Bos: Wij hebben het recht om zonder opgave van redenen trainingen, opleidingen, coaching of een coachingsweekend te annuleren of jouw deelname of een door jou aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen jij recht hebt op terugbetaling van het door jou aan ons betaalde bedrag.

 

Artikel 9 – Opschorting en ontbinding

 1. Wij hebben het recht om de levering van producten en/of diensten op te schorten of te staken indien jij enige (betalings)verplichting, voortvloeiende uit enige overeenkomst tussen ons, niet nakomt.
 2. Indien jij, na in gebreke te zijn gesteld, niet, althans niet tijdig en/of niet behoorlijk, nakomt hetgeen wij zijn overeenkomen, hebben wij het recht de overeenkomst per direct te ontbinden. In dat geval ben jij, met inachtneming van het bepaalde in deze voorwaarden, verplicht tot vergoeding van de door ons gemaakte kosten en voorgeschoten bedragen. Deze kosten zijn direct opeisbaar en kunnen door jou niet worden aangewend ter verrekening van enige vordering die jij op ons zou hebben. Dit laat onverlet ons recht op schadevergoeding, waaronder doch niet uitsluitend begrepen, het positief contractsbelang.
 3. Daarnaast hebben wij het recht, zonder nadere ingebrekestelling, de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden indien:                                                            a. Als jij surseance van betaling aanvraagt;
  b. Als jij een aangifte tot faillietverklaring doet of als jij failliet wordt verklaard;
  c. Als je wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (WSNP);
  d. Als jij een minnelijk of gerechtelijk akkoord aanbiedt;
  e. Als jij jouw bedrijfsvoering staakt of stillegt;
  f. Als jij jouw onderneming liquideert;
  g. Als jij komt te overlijden of als jij onder curatele wordt gesteld;
  h. Als jij jouw rechtspersoonlijkheid weigert;
  i. Op (een dal van) jouw vermogen executoriaal beslag wordt gelegd.
 4. In het geval van een (buiten)gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst als gevolg van een aan jou toe te rekenen tekortkoming vindt geen ongedaan making plaats van de reeds door ons aan jou geleverde producten en/of diensten. In dit geval zijn de op het moment van de ontbinding door jou aan ons verschuldigde bedragen direct opeisbaar en kunnen deze niet worden afgewend ter verrekening van enige vordering die jij op ons hebt.

 

Artikel 10 – Overmacht

 1. Wij hebben de bevoegdheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten als wij daartoe tijdelijk verhinderd worden door plotseling opkomende omstandigheden die buiten onze schuld, risico- en invloedssfeer liggen.
 2. Indien de nakoming van onze verplichtingen jegens jou blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Wij beiden hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de schade geleden door de ontbinding.
 3. Onder een overmacht situatie verstaan wij in ieder geval: stakingen en werkonderbrekingen, overheidsmaatregelen, extreme weeromstandigheden en pandemieën.

 

Artikel 11 – Klachten

 1. Wanneer je niet tevreden bent over de uitvoering van de overeenkomst, dien je dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan ons laten weten. Wij ontvangen dan graag een mail met daarin een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht. Net zoals bij bezwaren tegen een factuur, blijf je bij een klacht over de levering van onze producten en/of diensten betalingsplichtig.
 2. Klachten dien je binnen veertien kalenderdagen na het volgen van een training of coaching programma en na het bijwonen van een evenement dan wel na constatering ervan aan ons te melden. Indien je niet binnen deze termijn klaagt, heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Wij geven geen garantie op de (uitvoering van de) werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst.
 2. Wij zijn slechts aansprakelijk voor de door jou geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Onze aansprakelijkheid is als volgt beperkt.
 3. Onze aansprakelijkheid, voor zover deze door onze (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of als de schade niet of niet volledig door de verzekering wordt gedekt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wij voor onze werkzaamheden in het kader van de overeenkomst van jou hebben ontvangen, althans voor dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 1. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade waaronder doch niet uitsluitend begrepen gederfde winst en/of verliezen van jou en/of derden.
 2. Jij vrijwaart ons tegen alle financiële gevolgen van aanspraken van derden die in enig verband staan met de uitvoering van onze verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst dan wel op grond van de wet.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens jou aan ons. Jij vrijwaart ons in een dergelijk geval voor vorderingen van derden.
 4. Vorderingen uit hoofde van aansprakelijkheid van ons verjaren door verloop van 12 maanden na levering van de producten en/of diensten ofwel het ontstaan van de schade of een begin daarvan.
 5. Als twee of meer personen gezamenlijk een overeenkomst met ons hebben gesloten, zijn zij hoofdelijk tegenover ons verbonden.

 

Artikel 13 – Intellectuele eigendom

 1. Wij behouden altijd alle rechten op de door ons gemaakte presentaties, plannen, documenten, materialen, programma’s, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en ‘’knowhow’’, ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer na de opdrachtverlening nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op jouw verzoek.
 2. De in lid 1 genoemde zaken mogen, behoudens onze voorafgaande schriftelijke toestemming, niet worden gekopieerd, bewerkt, getoond en/of verspreid, anders dan voor intern gebruik binnen het kader van de opdracht die wij voor jou uitvoeren
 3. Daarnaast zijn wij gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, met dien verstande dat vertrouwelijke informatie niet ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Jij vrijwaart ons voor aanspraken van derden in verband met intellectuele eigendomsrechten op de door jou verstrekte materialen die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
 5. Bij overtreding van dit artikel ben jij een direct opeisbare boete aan ons verschuldigd, zonder dat voorafgaande sommatie of ingebrekestelling is vereist, van € 5.000 ineens, te vermeerderen met een bedrag van € 500 per dag voor iedere dag, een deel van een dag daaronder begrepen, dat de overtreding voortduurt, onverminderd ons recht om naast de boete een vordering tot vergoeding van de door ons daadwerkelijk geleden schade.

 

Artikel 14 – Geheimhouding

Wij beiden zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Jij zal zonder toestemming van ons geen mededelingen doen over onze aanpak, onze werkwijze en dergelijke, dan wel onze bevindingen aan derden ter beschikking stellen.

 

Artikel 15 – Persoonsgegevens

 1. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. Wij verwerken jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. In onze privacyverklaring wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij jouw rechten kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Onze privacyverklaring kun je terugvinden op onze website.

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomst door of met ons aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen jou en ons, zullen zoveel als mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Indien dit niet mogelijk is, zullen de geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

 

Artikel 17 – Slotbepalingen

 1. Wij hebben het recht deze voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie respectievelijk de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst tussen ons.
 2. Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Mocht dit zich voor doen, dan zullen wij samen met jou in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigende bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.